- กระทรวงยุติธรรม                                                 - เนติบัณฑิตยสภา

         

- ศาลฎีกา                                                          - สภาทนายความ

               

- กรมทรัพย์สินทางปัญญา