คำขวัญ

ศึกษากฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย          เข้าใจในนิติธรรม
กอปรด้วยจริยธรรม                      เป็นผู้นำของสังคม

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะ ในวิชาชีพนักกฎหมาย สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและนิติธรรม

ปณิธาน

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านกฎหมาย ให้มีความรู้จริง ปฏิบัติได้จริง และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ 

เป็นคณะนิติศาสตร์ชั้นนำในภาคตะวันออกที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่การปฏิบัติ โดยเน้นความโดดเด่นทางด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน 

พันธกิจ

1. ผลิตนิติศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ผลิตนิติศาสตรบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ

4. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

5. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน