1. มีจิตใจดีงาม สุภาพเรียบร้อย ละเอียดรอบคอบ เป็นมิตร อ่อนโยน มีเมตตา กรุณา
2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพกฎหมายตามมาตรฐานสากล
3. มีศักดิ์ศรี สง่างาม มีความรู้รักสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อผดุงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
4. มีความเพียรพยายาม ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. มีความศรัทธาในวิชาชีพของตน ซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจ
​6. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม ตามปณิธานของทางมหาวิทยาลัยที่ว่า “เรียนรู้ เพื่อรับใช้สังคม”