7 ส. คืออะไร

7 ส. พัฒนามาจากกิจกรรม 5 ส. ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี

กิจกรรม 7 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิด ความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะทำให้บุคลากรของหน่วยงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานได้อย่างเต็ม ความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อหน่วยงาน กิจกรรม 7 ส จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตของหน่วยงาน

ส 1 สะสาง คือ การกำจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นในการทำงานออกไป
ส 2 สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของ อุปกรณ์ ระบบงานให้สะดวก หยิบง่าย หายรู้ ดูก็งามตา
ส 3 สะอาด คือ การทำความ สะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงานเป็นประจำ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
ส 4 สุขลักษณะ คือ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
ส 5 สร้างนิสัย คือ การสร้างพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน วิธีคิด วิธีทำงานวิธีตัดสินใจ ตาม ส 1 - ส 4 อย่างเคร่งครัด จนติดเป็นนิสัย
ส 6 สวยงาม คือ สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้น่าอยู่
ส 7 สิ่งแวดล้อม คือ ใช้แนวคิดในการประหยัดทรัพยากรในการทำงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์จากการทำกิจกรรม 7 ส

1. หน่วยงานสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ผู้มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น
3. สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
4. มีความปลอดภัยในการทำงาน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานช่วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์
6. เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น
7. เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของคณะนิติศาสตร์และกิจกรรม 7 ส

ประกาศมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มฉก.

ประกาศ นโยบายอนุกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มฉก.