วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ริเริ่มจากดำริของศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธ์  โฆวิไลกูล ประธานหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ และพลตำรวจโท สุพจน์  ณ บางช้าง อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายในแง่มุ่มต่าง ๆ และส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ

 

ขอบเขต     
      ลักษณะบทความที่นำมาลง ได้แก่บทความพิเศษ บทความวิจัย บทความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ และผู้สนใจทั่วไป 

 

กำหนดการตีพิมพ์
      จัดทำปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) 

 

Recent articles