หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
*****************************************

1.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ข้อมูลหลักสูตรโดยละเอียด )

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    :    (น.บ.)  นิติศาสตรบัณฑิต 

ชื่ออนุปริญญานิติศาสตร์    :    อนุปริญญาสาขาวิชานิติศาสตร์

2.วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา2547    โดยได้เริ่มใช้จัดการศึกษาให้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา การจัดการศึกษาของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ การมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายการค้าลงทุน กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงต่าง ๆ ได้มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ( Negotiation)   การร่างสัญญา (Contract Drafting)  กิจการเพื่อการร่วมค้า (Joint Venture)   การเข้าซื้อกิจการ (Take Over) การควบธุรกิจ (Merger)    ตลอดจนการร่วมแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจในรูปแบบอื่น การศึกษาวิธีการระงับข้อพิพาท (Alternative Dispute Resolution) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation)   การประนีประนอมยอมความ (Compromise) กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)   การให้คำแนะนำกฎหมายและโนตารีพับบลิค (Notaries Public)

เนื่องจาก ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ. 2529 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าอนุปริญญาทางนิติศาสตร์ เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความได้  และเมื่อผ่านการฝึกอบรมของสภาทนายความจึงจะมีสิทธิประกอบวิชาชีพทนายความได้ ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความของสภาทนายความได้ระหว่างที่กำลังศึกษา  คณะนิติศาสตร์จึงเห็นควรปรับปรุงการให้คุณวุฒิอนุปริญญาเพิ่มเติม  สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกรายวิชาที่กำหนดตามเกณฑ์การให้คุณวุฒิระดับอนุปริญญา  สาขาวิชานิติศาสตร์ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 142  หน่วยกิต   และระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต

4.    ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี     และระดับอนุปริญญา 3 ปี

5. การรับเข้าศึกษา 

1. สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2. สอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
4. รับเข้าตามโครงการพิเศษ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
(3)  มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
(4) ไม่เป็นคนวิกลจริต
(5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
(6) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ผู้มีสิทธิขอรับปริญญา  จะต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิตและได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 สำหรับกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรแต่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  2.00  แต่ไม่ต่ำกว่า 1.75  อาจขอรับอนุปริญญาได้ (เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้อนุปริญญา สำหรับผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2549) นักศึกษาจะต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ

ระดับอนุปริญญา

ผู้มีสิทธิขอรับอนุปริญญาและ/หรือเทียบเท่าต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต และแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 นักศึกษาจะต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปีการศึกษา) และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี  พ.ศ. 2555  ได้รับความเห็นชอบจาก
  • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในการประชุมครั้งที่ 1/2554    วันที่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554
  • คณะกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่  6   เดือน กันยายน  พ.ศ.2554
  • คณะกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่  16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2554
  • คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 19  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2555
  • คณะกรรมการบริหารของสภา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555
  • คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2555  วันที่  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2555

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 ภายในปี พ.ศ. 2557

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) นิติกร
(2) ที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความ
(3) ผู้พิพากษา
(4) อัยการ
(5) ข้าราชการในสายตุลาการ
(6) ตำรวจ / ทหาร
(7) ปลัดอำเภอ
(8) ข้าราชการในสายปกครอง
(9) นักการเมือง
(10) นักวิชาการ
(11)  อาชีพใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย