เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงพระคุณครู-อาจารย์ในฐานะเป็นผู้อบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา มีความรัก สามัคคีและผูกพันกับคณะวิชา ตลอดจนรู้คุณค่าในการอยู่ร่วมกันเป็นคณะวิชา และเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบทอดให้แก่รุ่นน้องต่อ ๆ ไป