เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์นำนักศึกษาที่เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายกับการพัฒนากฎหมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน