คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ภายในคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล 2