คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการรับขวัญน้องสู่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการมอบขวัญกำลังใจในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรวมถึงทำให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น โดยคณาจารย์และรุ่นพี่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 8-149 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ