เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจีน ซึ่งบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย ณ วัดจีนประชาสโมสร จ.ฉะเชิงเทรา โดยนักศึกษาได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน ความเป็นอยู่ของชุมชนชาวจีนโบราณ และนมัสการเทพเจ้าที่ชาวจีนเคารพนับถือ