เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการนิติศาสตร์จิตอาสา ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยนักศึกษาร่วมกับชุมชนจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเตรียมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการจัดทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์