เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้ำเขียวจ.นครราชสีมา โดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชในแปลงสาธิต และการแปรรูปอหาร เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปดำเนินชีวิต