คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม  “การเตรียมความพร้อมในการเป็นนักกฎหมายยุคไทยแลนด์ 4.00” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประสบการณ์วิชาชีพ (นิติกร) จากพี่สู่น้อง โดยนายสุรศักดิ์ หาสุข  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 และผู้บริหารคณะนิติศาสตร์พบนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้อง 2-101 อาคารเรียนรวม