คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม โดยแบ่งวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ 
         วันที่ 24 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลรัฐธรรมนูญ      
         วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง      
         วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ศาลอาญา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษานอกห้องเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีโอกาสพบปะและซักถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงและเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะวิชา คือ การเรียนรู้คู่การปฏิบัติ อีกด้วย