คณะนิติศาสตร์จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพกฎหมายในมุมมองของนายจ้าง" เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปฐม สุวรรณโณ (กรรมการผู้จัดการบริษัท ปฐมกฎหมาย จำกัด) และปลัดโกศล อินทรศร (ปลัดอำเภอบางเลน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้