คณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดอบรมเรื่อง "มารยาทไทยที่นักศึกษาควรปฏิบัติ" เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้อง 2-111 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้