เมื่อวันที่ 15-18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์  และ อ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4  เข้าร่วมโครงการบูรณาการรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จ.เชียงใหม่