งาน  HCU Open House:เปิดบ้าน 4 คณะวิชา   โดยมีคณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา