เมื่อวันที่ 7,20 และ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ,ห้อง 2-101 อาคารเรียนรวม และศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน ที่ผ่านมา

คณะนิติศาสตร์จัดปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
1.จริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย
2.การเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงานและสัมภาษณ์งานและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบวิชาชีพ
3.มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก