เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 8-149 อาคารหอประชุม คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560" (ครั้งที่ 2) เพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำกิจกรรม การแต่งกาย และการประชาสัมพันธ์คณะ