การเลือกตั้งประธานชั้นปี และประธานคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ณ หน้าห้องสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังรายชื่อต่อไปนี้
 
1. นายณัฐนนท์ เสน่หา ประธานคณะนิติศาสตร์
2. นายจิรัฏฐ์ ภูวนันพัฒนคุณ ประธานชั้นปีที่ 2
3. นายนันทวัฒน์ หาญกล้า ประธานชั้นปีที่ 3
4. นายธนกร สุริวงศ์ ประธานชั้นปีที่ 4