วันที่ 28 และ 30 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย รายวิชา LA 3313 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองในการทำงาน โดยได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานด้านกฎหมาย การเขียนคำฟ้อง-คำร้อง ต่างๆ และในการนี้ได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานในปีที่ผ่านมา