คณะนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คดีความผิดสัญญาจ้างแรงงานและการเลิกจ้าง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.โสภณ เจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง และดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1-402 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ