เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ด้านกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ที่สอดแทรกทั้งสาระและความสนุกสนาน ขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้