คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา