เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) โดยมีคณาจารย์คณะนิติศาสตร์เข้าให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่ ได้รู้จักหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบข้อมูล และกฎระเบียบต่าง ๆ อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา