เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 และ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม “โตไปไม่โกง” ให้กับคุณครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา