เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ฝึกปฏิบัติการทำบ้านดิน การเกษตรปลอดสารพิษ ปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงปศุสัตว์ และโครงการนิติศาสตร์จิตอาสา ณ ชุมชนบ้านหนองยางกลัดใต้ เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา รู้จักการให้ ได้ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะบริเวณชายหาด การเสียสละและทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม