เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ครั้งที่ 1   ผู้บริหารได้ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ใครที่รู้ตัวว่าอ่อนควรฝึกฝนเพิ่มเติม ซึ่งทางคณะมีห้องสมุดกฎหมายเป็นของตนเอง ดังนั้นขอให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาค้นคว้า พร้อมกับการให้ความร่วมมือในทำกิจกรรมของต่าง ๆ คณะควบคู่กันไป และสำหรับการแต่งกายของนักศึกษาควรให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และควรมีการใช้คำพูดที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ