เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์จัดประชุมพัฒนากรอบโจทย์วิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เรือนจำกลางสมุทรปราการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และนายกสภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ