วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณและรำลึกเกียรติคุณของท่าน