คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เขียนผลงานวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ลักลอกผลงาน" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มานิตย์ จุมปา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ