เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ตามโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์