วันที่ 30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตร และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่