เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์ นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ และศาลล้มละลายกลาง