คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดี แด่ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ที่ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 10 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562