เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ การค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา และการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ e-mail เป็นต้น