เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 คณะนิติศาสตร์จัดปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้มีแนวทางและการเตรียมความพรัอมในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต ทางคณะได้จัดให้ความรู้ เกี่ยวกับ

* "จริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย"
โดย ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ที่ปรึกษาหลักสูตรคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

* "การเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน"
โดย อาจารย์ภัทรวดี ยังน้อย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

*"Design Thinking ปรับแนวคิดสู่การทำงานยุค 4.0 และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบวิชาชีพ"
โดย นายตรีชิต เมธารัตนโชติ CEO&CO Founder : Veget Deli