การเลือกตั้งประธานชั้นปี และประธานคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หน้าห้องสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์

ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายโสธร สัตย์ซื่อ ประธานคณะนิติศาสตร์
2. น.ส.รวินนา อินทรครรชิต ประธานชั้นปีที่ 2
3. นายณัฐดนัย เนตรน้อย ประธานชั้นปีที่ 3
4. น.ส.วริดา สายสุคนธ์ ประธานชั้นปีที่ 4