วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ด้านกฎหมายในระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาระรายวิชาให้กับครูสายสังคมและครูผู้สอนกฎหมายที่มีความสนใจโดยคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “ครูศตวรรษที่ 21 สอนให้เป็น เน้นให้คิด” โดย ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ และศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เกี่ยวกับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย นางกฤษณา รัตนาสิน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง