เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ผู้บริหารได้ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกาย การใช้คำพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การช่วยแชร์ข้อมูลข่าวสารของคณะ การระมัดระวังการเข้าห้องสอบสาย และขอให้นักศึกษาเข้าไปใช้บริการห้องสมุดกฎหมายเพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนี้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บ และพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ตลอดจนชี้แจงช่องทางการร้องเรียน หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรและคณะ