เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  ผู้บริหารได้ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกาย การใช้คำพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การแชร์ข้อมูลข่าวสารของคณะ และการระมัดระวังการเข้าห้องสอบสาย