เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์  และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงาน ด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ การเขียนตำรา งานวิจัย เยี่ยมชมห้องสมุดกฎหมาย  และศูนย์วัฒนธรรม