รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. และคุณมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกระบวนการระงับข้อพิพาท ประกอบด้วย ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย จัดทำหลักสูตรให้ความรู้ จัดโครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมเทคนิค รวมถึงพัฒนาการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ