คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายกฎหมาย เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนกฎหมายอย่างไรให้สนุก” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นวิทยากร แนะแนวการเข้าสู่อาชีพกฎหมาย โดยนายกสภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 2, 8 กิจกรรม Walk Rally กฎหมายกับสํงคม โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ และโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี