เมื่อวันที่ 4,23 กรกฎาคม 2562 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนกฎหมาย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อวัดผลและประเมินผลความรู้และทักษะเบื้องต้นของนักศึกษาใหม่ก่อนการเรียนกฎหมาย และเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและมีความเข้าใจในการเรียนกฎหมายก่อนเข้าศึกษา