Open House 2019 HCU NEW GEN #เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ศาลจำลอง "รักปลอมแปลง" กิจกรรมสนุก ๆ และความรู้คำเกี่ยวกับกฎหมาย พร้อมของรางวัล ตรึม