เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 พิธีเปิดโดย ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มีอาจารย์ประจำคณะร่วมพิธี และศิษย์เก่ามาให้ความรู้ แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้รู้จักและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย