วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทีมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ณ โรงเรียนตำรวจภูธรภาค 2 จ.ชลบุรี เพื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ ที่เปิดการเรียนสอนแบบ Block Course