คณะนิติศาสตร์ มฉก. จัดโครงการสัปดาห์วันรพี “62 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หน้าที่ของพลเมืองกับการสร้างสังคมแห่งคุณธรรม” โดยมีอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และนักเรียน จากสถาบันการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มฉก. ( 5 กันยายน 2562)

เครดิต : เพจ Huachiew Fanpage